Home / DIS-Model Clauses / Klauzula modelowa do umowy (statutu) spółki dotycząca postępowania arbitrażowego według
Deutsch

Klauzula modelowa do umowy (statutu) spółki dotycząca postępowania arbitrażowego według regulacji uzupełniających dla sporów korporacyjnych

(1) Wszelkie spory między wspólnikami lub między spółką a wspólnikami wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią lub dotyczące ważności umowy będą ostatecznie rozstrzygane według Regulaminu Arbitrażowego i Regulacji Uzupełniających dla Sporów Korporacyjnych (RUdSK) Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) z wyłączeniem drogi sądowej.

(2) Wspólnicy, którzy wystąpili ze spółki, są związani niniejszą klauzulą.

(3) Spółka może podnieść zarzut istnienia klauzuli arbitrażowej w odniesieniu do wszelkich pozwów wniesionych przeciwko niej przed sądem powszechnym, dotyczących sporów objętych punktem 1 klauzuli.

(4) Trybunał arbitrażowy składa się z [proszę uzupełnić: „jednego arbitra” albo „trzech arbitrów”].

(5) Miejscem postępowania arbitrażowego jest [proszę wpisać według preferencji].

(6) Językiem postępowania jest [proszę wpisać język postępowania].

(7) Prawem właściwym jest [proszę wpisać prawo właściwe].

Zaleca się ujęcie w innym miejscu umowy (statutu) spółki (która w miarę możliwości powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego) zobowiązania wspólników do wskazania spółce aktualnego adresu pocztowego i elektronicznego albo pełnomocnika do doręczeń oraz informacji, że pisma wysłane na te adresy traktuje się jako doręczone po upływie terminu na ich odbiór.

  print   |     create PDF
http://www.disarb.org/en/17/clause/klauzula-modelowa-do-umowy-statutu-sp%C3%B3%C5%82ki-dotycz%C4%85ca-post%C4%99powania-arbitra%C5%BCowego-wed%C5%82ug-regulacji-uzupe%C5%82niaj%C4%85cych-dla-spor%C3%B3w-korporacyjnych-id52
Please type in the emailadress to which the site should be send:

 
Google+