Home / DIS-Model Clauses / DIS-Tahkim Sözleşmesi 98
Deutsch

DIS-Tahkim Sözleşmesi 98

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

Alman Tahkim Kurumu (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim şartını önermektedir:

"İşbu Sözleşmeyle[1] ilgili[2] veya bu sözleşmenin geçerliliğine ilişkin olarak ortaya çıkan tüm[3] uyuşmazlıklar[4], adli yargıya[5] başvurulmaksızın Alman Tahkim Kurumu (DIS) Tahkim Kuralları uyarınca kesin olarak karara bağlanacaktır.”

Aşağıdaki noktalar -özellikle yabancı unsurlu olan hukuki ilişkilerde- dikkate alınmalıdır:[6]

- Tahkim yargılamasının yeri ... [7]
- Hakem heyetini oluşturacak hakem sayısı ...
[8]
- Tahkim yargılamasının dili ...
[9]

- Uygulanacak maddi hukuk ...
[10] [1]     Tahkim anlaşmasının bir sözleşmenin içinde bir şart (tahkim şartı) olarak değil de, başlı başına ayrı bir sözleşme (tahkim sözleşmesi) olarak yapılması halinde, tahkim anlaşmasının konusunu oluşturacak sözleşmenin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
[2]
    Bu kalıp çok kapsamlıdır ve “sözleşmeyle ilgili” olan sözleşme dışı talepleri de kapsamaktadır.
[3]
    Tahkim anlaşması açıkça “tüm” uyuşmazlıkları kapsamalıdır, zira aksi halde hangi uyuşmazlıkların bu anlaşma kapsamına girdiği hangilerinin girmediği konusunda belirleme yapmak zorlaşacaktır.
[4]
    Bir tahkim sözleşmesi, yalnızca konusunun tahkime elverişli olması halinde geçerli olarak kabul edilir, bkz. Alman Hukuku için § 1030 ZPO.
[5]
    Tahkimin özel bir uyuşmazlık yolu olduğuna ilişkin en önemli gösterge devlet mahkemelerine (ihtiyati tedbir hariç bkz. § 1033 ZPO ve §20 DIS-Tahkim Kuralları) gitme yolunun kapatılmış olmasıdır. Bununla birlikte herhangi bir yanlış anlaşmayı engellemek için bunun tahkim anlaşmasında açıkça yazılması tavsiye edilmektedir. Zira bazı hukuk sistemlerinde buna ilişkin ayrı bir anlaşmaya lüzum vardır.
[6]
    İlk üç sırada yer alan konularda tahkim anlaşmasında buna uygun bir ekleme yapılmalıdır. Sözleşmeye uygulanacak olan maddi hukukun sözleşmenin bir başka yerinde kararlaştırılmamış olması halinde, bu kural tahkim anlaşmasında yer almalıdır.
[7]
    Tahkim yerinin Almanya olarak kararlaştırılmış olması halinde §§ 1025 vd. ZPO hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Tarafların bunun aksini kararlaştırmaları da mümkündür. Tahkim yerinin yabancı bir ülke olarak kararlaştırılması halinde ise, o ülkede geçerli olan emredici usul hukuku kuralları dikkate alınmalıdır. Tahkim yeri, yargılamanın usul hukukuna ilişkin çerçevesini ve devlet mahkemelerine başvurulmasının gerekmesi halinde yetkili mahkemeyi belirlediği gibi, dava konusunun incelenmesi metodu ve delillerin toplanması konularında da kural olarak belirleyicidir. Bununla birlikte, tahkim yargılamasının muhakkak surette fiili olarak bu yerde yapılması gerekmemektedir.
[8]
    § 3 DIS-Tahkim Kuralları uyarınca hakem heyeti kural olarak üç adet hakemden oluşmaktadır. Bununla birlikte taraflar tek hakem tarafından karar verilmesini de kararlaştırabilirler.
[9]     Yargılama dilinin taraflarca tahkim anlaşmasında belirlenmemiş olması halinde, hakem heyetinin kurulmasından sonra hakemler, dil üzerinde karar verecektir (§ 22.1 DIS-Tahkim Kuralları). Tarafların herhangi bir dil üzerinde anlaşmamış olması halinde taraflar, yargılamanın başlangıcında taraf vekillerinin ve hakem heyetinin hangi dillere sahip olmaları gerektiğini bilmezler.
[10]   Uyuşmazlığa uygulanacak maddi hukuk (bkz. dpn. 6), tahkim yargılamasına uygulanacak olan yargılama hukukundan farklıdır (bkz. dpn. 7).

  print   |     create PDF
http://www.disarb.org/scho/17/clause/dis-tahkim-sözle%EF%BF%BD%EF%BF%BDmesi-98-id8
Please type in the emailadress to which the site should be send:

 
Google+