Home / DIS-Model Clauses / Klauzula modelowa dla przyspieszonego postępowania arbitrażowego
Deutsch

Klauzula modelowa dla przyspieszonego postępowania arbitrażowego

(1) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią lub dotyczące ważności umowy będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) z wyłączeniem drogi sądowej.

(2) Trybunał arbitrażowy składa się z [proszę uzupełnić: „jednego arbitra” albo „trzech arbitrów”].

(3) Miejscem postępowania arbitrażowego jest [proszę wpisać według preferencji].

(4) Językiem postępowania jest [proszę wpisać język postępowania].

(5) Prawem właściwym jest [proszę wpisać prawo właściwe albo inne uregulowania].

(6) Strony uzgadniają, że postępowanie arbitrażowe będzie miało charakter postępowania przyspieszonego i zastosowanie znajdzie załącznik 4 Regulaminu Arbitrażowego DIS.

  print   |     create PDF
http://www.disarb.org/en/17/clause/klauzula-modelowa-dla-przyspieszonego-post%C4%99powania-arbitra%C5%BCowego-id51
Please type in the emailadress to which the site should be send:

 
Google+